31 32 33
Start >> Deklaracja dostępności

DeKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Wstęp Deklaracji:

Gminny Ośrodek Kultury im. gen. bryg. A. Galicy w Białym Dunajcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

   Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.gokbialydunajec.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-09-08
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-01-24

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • na stronie zdarzają się treści w formie graficznej bez opisu alternatywnego w formie tekstu
 • brak możliwości powiększania czcionki
 • brak możliwości zmiany wersji kontrastowej
 • brak menu dla niepełnosprawnych
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

  Część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-25
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • Osobą kontaktową jest Krzysztof Jarosz
 • E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Telefon: 18 200 16 90 (wew.21)

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 • Do pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury im. gen. bryg. A. Galicy w Białym Dunajcu prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne otwierane manualnie.  Brak obszaru kontroli.
 • Budynek nie posiada wind. Do pomieszczeń na parterze oraz na I piętrze budynku (biuro GOK) prowadzą korytarz i schody.
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Brak oznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, możliwość korzystania z ogólnodostępnego parkingu.
 • Możliwość wstępu z psem asystującym.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

<< powrót